ZGŁOŚ DZIECKO!

Aby zapisać dziecko prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji.

Checking...

Ouch! There was a server error.
Retry »

Sending message...

Deklaracja: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgł‚oszeniowym dla potrzeb niezbę™dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą… z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133,poz.883).+48 787 883 845 kraina.marzen24@gmail.com

DOTACJE

dot2

Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!

Okres realizacji projektu 01.06.2016 – 31.12.2019

Fundusz Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca Miasto Opole

Całkowite koszty projektu 6 646 508,46

Wnioskowana kwota wsparcia 5 901 418,46

Projekt pt. Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka! realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia (kontynuowania zatrudnienia) osób sprawujących nad nimi opiekę. Dzięki realizacji projektu rodzicom/opiekunom prawnym dzieci do lat 3 zaoferowane zostanie wsparcie w postaci jak najbardziej odpowiednich form opieki nad dziećmi do lat 3, które z jednej strony umożliwią rodzicom/opiekunom prawnym aktywność zawodową, a z drugiej strony zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i rozwój. Cel ten jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie w zakresie zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym.
Projekt obejmuje 8 żłobków położonych na terenie Opola, w tym 5 publicznych tj. nr 2, nr 3, nr 4, nr 9, Pomnik Matki Polki i 3 niepubliczne tj. „Niedźwiadek”, „Akademia Kinder Centrum”, „Kraina Marzeń”. Miasto Opole wspólnie z Partnerami utworzy oraz utrzyma nowe (przez okres 24 m-cy) i istniejące (przez 12 m-cy) miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Opola, gdzie liczba dostępnych miejsc opieki jest niższa niż zidentyfikowane zapotrzebowanie na miejsca. Ponadto w ramach projektu przewiduje się zatrudnienie osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna dziennego do pracy z dziećmi w
warunkach domowych.

Dodatkowo w ramach projektu w wybranych placówkach żłobkowych zostaną przeprowadzone prace remontowe, a każdy żłobek wzbogaci się o pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi i zajęć edukacyjnych. W okresie od 1.06.2016r. do 30.12.2019r. dzieci do lat 3 będą objęte opieką, a ich rodzice (opiekunowie) powrócą na rynek pracy po zakończonym urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Przewiduje się, że w ramach projektu wsparcie otrzyma 371 dzieci i ich rodziców.

dot2

KRAINA MARZEŃ GRZEGORZ TARKA

OTRZYMANE DOTACJE I PODPISANE UMOWY NA DOTACJE

Ponieważ chcemy aby poziom naszej opieki i edukacji był jak najwyższy, a jednocześnie jak najmniej obarczał budżet naszych Rodziców, Kraina Marzeń z dużym sukcesem pozyskuje wsparcie z różnych źródeł na finansowanie swojej działalności. Poniżej informacja o tym, z jakiego dofinansowania korzystamy:

1.Dotacja celowa otrzymywana z Gminy Miasta Opole na każde dziecko objęte opieką w żłobku Kraina Marzeń w wysokości 650 zł na podstawie Umowy Nr PS.8120.16.00063.2016.

2.Dotacja oświatowa na każde dziecko objęte opieką przedszkolną w wysokości 75% dotacji udzielanej placówkom publicznym w mieście Opolu.

3.Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) – Środki na rzecz kształcenia ustawicznego w ramach pomocy de minimis

3.1 Umowa CL-6511/98/AT/15 – 4000,00 zł

3.2 Umowa CL-6511/5/ DC /15 – 5200,00 zł

3.3 Umowa CL-6511/77/ AT /15 – 3500,00 zł

3.4 Umowa CL-6511/3/ AT /16 –17400,00 zł

3.5 Umowa CL6511/91/ER/16 – 22 590,00 zł.

4.Powiatowy Urząd Pracy – umowy o refinansowanie stanowisk pracy pracowników do 30 roku życia Umowy : CW -923/73/JU/ 16, CW-923/72/JU/16; Umowa CW 923/ 226/JU/16; CW 923/ 227/JU/16; CW 923/ 228/JU/16; CW 923/ 229/JU/16 w ramach pomocy de minimis,

5.Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020 Europejski Fundusz Społeczny:

5.1 W ramach projektu „ Opolskie dla Rodziców” Działanie 7.6 „ Godzenie życia prywatnego i zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego / Wojewódzki Urząd Pracy – Do tej pory zawarliśmy 6 umów.

5.2 W ramach projektu „ Opolskie dla Rodziców” Działanie 7.6 „ Godzenie życia prywatnego i zawodowego” realizowanego przez lidera projektu Miasto Opole w partnerstwie z instytucjami prowadzącymi opiekę nad dziećmi do lat 3 z miasta Opola. Tytuł projektu : „Rozwój poprzez opiekę – idę do żłobka!” Wartość projektu: 5 901 418,46 zł. wartość zadania dla Placówki Kraina Marzeń: 1000 000,00 zł.

6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej IX – wysoka jakość edukacji Poddziałanie 9.1.4 Wsparcie Edukacji Przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020- Umowa: RPOP 09.01.04-16 -0002/16-00 – Projekt” Właściwe wsparcie, właściwy rozwój – zwiększenie ilości miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie programu nauczania w niepublicznym Przedszkolu „Kraina Marzeń”.” Wysokość dofinansowania : 344 355,86 zł.

7. Resortowy Program Maluch realizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

7.1 2016 rok dotacja celowa w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ Maluch- Edycja 2016” – kwota dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 200,00 zł.

7.2 2017 dotacja celowa w ramach Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „ Maluch plus Edycja 2016” – kwota dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko wynosi 140,00 zł.